REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ AGNIESZKĘ KUBIŃSKĄ 

§ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Właścicielem i administratorem Serwisu  internetowego jest Be The Brand Agnieszka Kubińska, NIP 592-189-64-71, Regon 14722108, wpisany do rejestru działalności gospodarczych, zwany dalej Usługodawcą
 2. Regulamin niniejszy stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między Usługodawcą a Klientem
 3. Klient – osoba fizyczna, która korzysta z usług w ramach serwisu.
 4. Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług zamieszczonych w serwisie drogą elektroniczną.
 5. Serwis – witryna internetowa umieszczona w internecie pod adresem www.agnieszkakubinska.com
 6. Usługi psychologiczne – usługi świadczone przez psychologa uprawnionego do wykonywania zawodu zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001 r., nr 73, poz. 763 z późniejszymi zmianami).

 

§ II USŁUGI I PŁATNOŚCI

 

 1. Usługi przedstawione w Serwisie świadczone są drogą elektroniczną, realizowane są przy wykorzystaniu telefonu oraz komunikatora Skype (na odległość).
 2. Klient dokonując wyboru określonej formy świadczenia usług potwierdza zapoznanie się z warunkami technicznymi (sprawny aparat telefoniczny, zainstalowany i działający komunikator Skype) umożliwiającymi prawidłowe skorzystanie z wybranej formy komunikacji.
 3. Klient dokonuje zamówienia usługi za pomocą dostępnego w Serwisie formularza kontaktowego, za pośrednictwem poczty e-mail lub rezerwacji telefonicznej. Zamówienie uznane jest za przyjęte w momencie, gdy Usługodawca przekaże Klientowi  za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie możliwości zawarcia umowy.
 4. Po otrzymaniu potwierdzenia o możliwości zawarcia umowy Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty zgodnej z cennikiem usługi którą wybiera. Cennik usług zamieszczony jest w serwisie.
 5. Płatność dokonywana jest za pomocą tradycyjnego przelewy bankowego.
 6. W każdym przypadku wynagrodzenie winno zostać uiszczone przed rozpoczęciem usługi przez Usługodawcę.
 7. Brak uiszczenia wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości lub terminie powoduje, że usługodawca nie ma obowiązku świadczenia zamówionej usługi przez Klienta w ramach zawartej umowy.
 8. Wynagrodzenie uznaje się za uiszczone w momencie zarejestrowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.
 9. Usługodawca ma prawo do odmowy przyjęcia zamówienia na realizację usługi jeżeli uzna, że jego możliwości pomocy, możliwości operacyjne czy techniczne nie pozwalają jemu na efektywną realizację usługi. O wystąpieniu powyższego zdarzenia Usługodawca poinformuje Klienta indywidualnie.
 10. Usługodawca wystawi na żądanie Klienta fakturę, po wcześniejszym przekazaniu przez Klienta niezbędnych danych do jej wystawienia.

 

§ III PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 

 1. Usługodawca
  1. w zależności od charakteru zawartej umowy zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi proponowane przez Serwis zgodnie z jej treścią i postanowieniami regulaminu.
  2. zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, a uzyskane w ramach umowy, w szczególności w zakresie świadczenia usług psychologicznych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
  3. ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
  4. może odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
  5. w ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług i usług psychologicznych w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.
  6. ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.
  7. ma prawo do zmiany postanowień regulaminu, a które to zmiany będą obowiązywały po 14 dniach od momentu ich umieszczenia w serwisie.
 2. Klient
  1. ma prawo do świadczenia na swoją rzecz usług proponowanych przez Serwis zgodnie z  umową i postanowieniami regulaminu.
  2. może złożyć reklamację, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
  3. ma prawo zmienić datę i godzinę zaplanowanej usługi – do 24h przed uzgodnioną datą.
  4. ma prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
  5. zobowiązuje się do nieprzesyłania informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym i niezgodnym z rzeczywistością oraz mogących powodować uszkodzenie serwisu, oprogramowania oraz urządzeń technicznych z nim związanych.

 

§ IV POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres Usługodawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych umożliwiających identyfikację umowy i Klienta będącego jej stroną oraz wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę.
 4. Reklamacja powinna zostać wniesiona niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Usługodawcę.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie po jej doręczeniu w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Klient może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

§ V ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 2. Prawo to wykonywane jest przez złożenia stosownego oświadczenia drugiej stronie.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia wykonywania umowy. Jeśli wcześniej nastąpiła zapłata za usługę, Usługodawca zwróci wpłaconą kwotę na rachunek bankowy Klienta.

§ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go w Serwisie i stanowi integralną część umowy zawartej z Klientem.
 2. W każdym wypadku, a w szczególności jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Usługodawcą a Klientem są sądy Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjmuje się, że umowa zawarta została w miejscu siedziby przedsiębiorstwa Usługodawcy, tj. w Warszawie.
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy:
  1. ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 z zm.),
  2. stawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.),
  3. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.).

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!